PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

1.Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šie ir preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi(turpmāk tekstā „noteikumi“) ar pircēju ( pircējs noteikumus ir izlasījis un akceptējis). Tas ir pušu saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču piegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un saņemšanas kārtību, pušu atbildību un citus noteikumus, kas saistīti ar preču pārdošanu veikalā „jokado.lv“.

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī papildināt vai mainīt Noteikumus likumā esošajā kārtībā. Gadījumā, ja Pārdevējs izmaina kādu no Noteikumu punktiem, tas tiks paziņots Pircējam, izmantojot reģistrēto e-pasta adresi, tādā gadījumā pieslēdzoties intereneta veikalam, būs atkārtoti jāakceptē izmaiņas Noteikumos.

1.3. Tiesības iepirkoties interneta veikalā ir:

1.3.1. Rīcībspējīgām fiziskām personām, kuras sasniegušas pilngadību;

1.3.2. Nepilngadīgajiem vecumā no 14 līdz 18 gadu vecumam ar vecāku vai aizbildņu atļauju;

1.3.3. Juridiskām personām;

1.3.4.Visu augstākminēto personu pilnvarotiem pārstāvjiem

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

3. Pirkšanas – pārdošanas līgums stājas brīdī:

3.1. Pircēja un Pārdevēja vienošanās tiek uzskatīta par noslēgtu no brīža, kad Pircējs izvēlas preci (-es), noformē „Pirkuma grozu“ un nospiež „Maksāt“

3.2. Katrs Pirkšanas un Pārdošanas līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek reģistrēts un saglabāts jokado.lt interneta veikala datu bāzē.

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā "jokado.lt" ievērojot interneta veikala lietošanas noteikumus

4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no Pirkuma 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža, rakstiski par to informējot „Jokado.lt“ un vienojoties par preču atgriešanu. Precēm jābūt nelietotām, oriģinālajā iepakojumā, bez bojājumiem, to pilnā komplektācijā kopā ar pavaddokumentiem.  

5. Pircēja pienākumi

5.1. Apmaksājot preci, pircējs apstiprina, ka ir piekritis Jokado.lt lietošanas Noteikumiem.

5.2. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus. Ja Pircējs pazaudē vai aizmirst savu pieteikšanās informāciju, viņam nekavējoties jāinformē Tirgotājs, izmantojot saziņas līdzekļus, kas norādīti sadaļā "Kontakti".

6. Pārdevēja tiesības

6.1. Pārdevējam pēc saviem ieskatiem ir tiesības noteikt pirkuma minimālo summu, kuras vērtība ir redzama „Iepirkuma grozā“.

6.2. Ja Pircējs mēģina kaitēt interneta veikala drošībai, stapilitātei, reputācijai vai pārkāpj savas tiesības, Pārdevējs drīkst nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja pieeju interneta lietošanas noteikumiem, kā arī izņēmuma gadījumos apturēt Klienta reģistrāciju Jokado.lt interneta veikalā.  

6.3. Ārkārtas apstākļu gadījumā, Pārdevējs uz laiku vai pilnībā ir tiesīgs apturēt interneta veikala darbību, par to iepriekš nebrīdinot Pircēju.  

6.4. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma Pircējam atcelt pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties apmaksas veidu, kas apraktīts Noteikumu 8.2.1. vai 8.2.2. punktos, par precēm nesamaksā 2(divu) darba dienu laikā.

7.Pārdevēja pienākumi

7.1.Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēju ar Jokado.lt tiešsaistes veikala sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šiem Noteikumiem.

7.2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātuma tiesības uz personisko informāciju.

7.3. Pārdevējs apņemas piegādāt preces, kuras Pircējs ir pasūtījis, saskaņā ar Noteikumu 9.punktā noteiktajiem nosacījumiem Pircēja norādītajā adresē.

7.4. Ja Pārdevējs nespēj piegādāt Pircēja pasūtīto preci, tas apņemas piedāvāt cik vien iespējams līdzvērtīgu produktu. Ja Pircējs atsakās pieņemt Pārdevēja piedāvāto produktu, Pārdevējs apņemas 3(trīs) darba dienu laikā pārskaitīt Pircējam tā samaksāto naudu, tajā gadījumā, ja par preci ir veikta priekšapmaksa.

8. Preču cenas, maksājuma uzdevums un termiņi

8.1. Preču cenas interneta veikalā un pasūtījuma veidlapā ir norādītas eiro ar PVN.

8.2. Pircējam par precēm jānorēķinās vienā no šiem veidiem.

8.2.1. Maksājums, kas veikts izmantojot Interneta banku, tiek uzskatīts par priekšapmaksas maksājumu. Pircējam, kurš vēlas izmantot šo maksājuma veidu, ir jābūt Interneta bankas klientam. Maksājot par precēm šādā veidā, Pircējs saņem maksājuma uzdevumu savā elektroniskajā banku sistēmā, saskaņā ar‚viņa veikto pasūtījumu. Pircējs maksā naudu uz Jokado.lt tiešsaistes veikala kontu, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Par datu drošību šajā gadījumāatbildīga ir attiecīgā banka, jo visas naudas operācijas tiek veiktas bankas elektroniskajā banku sistēmā.

8.2.2. Priekšapmaksa - apmaksa ar bankas pārskaitījumu

8.2.3. pēcapmaksa – Maksājums skaidrā naudā preces saņemšanas brīdī. Pārdevējs patur tiesības pieprasīt daļēju priekšapmaksu.

9.Preču piegāde

9.1. Pasūtot preces, Pircējs apņemas norādīt preču piegādes adresi.

9.2. Pircējs apņemas pats personīgi saņemt preci. Gadījumā, ja tas nav iespējams, taču prece ir piegādāta uz Pircēja norādīto adresi, pamatojoties uz Pasūtījumā norādītajiem datiem, Pircējam nav tiesību iesniegt Pārdevējam prasību par neatbilstošām precēm.

9.3. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarotā persona.

9.4. Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam saskaņā ar produkta apraakstā norādītajiem noteikumiem. Šie noteikumi nav spēkā gadījumā, ja Pārdevēja noliktavā nav nepieciešamās preces, un Pircējs par to ir iepriekš informēts. Turklāt, pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos, kas nav Pārdevēja kontrolē, preču piegāde var aizkavēties. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un koordinēt preču piegādi.

9.5. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par piegādes noteikumu pārkāpšanu tajos gadījumos, ja Prece nav piegādāta Pircējam vai tā nav piegādāta savlaicīgi Pircēja vai Pircēja radīto apstākļu vainas dēļ.

9.6. Piegādes brīdī Pircējam ir jāpārbauda sūtījuma stāvoklis Pārdevēja vai viņa pilnvarotās personas, kura piegādā sūtījumu, klātbūtnē. Pēc tam, kad Pircējs ir parkastījies rēķinā ( pavadzīmē) vai citā dokumentā, kas apliecina sūtījuma saņemšanu, sūtījums tiek uzskatīts par saņemtu un labā stāvoklī esošu. Ja saņemtais priekšmets, tā iepakojums ir bojāts ( saburzīts, slapjš vai jebkā citādi no ārpuses bojāts), Pircējam tas ir jānorāda rēķinā vai citā sūtījuma pieņemšanas dokumentā un, klātesot pārdevējam vai viņa pārstāvim, jāsastāda iesniegums informējot par saņemtā sūtījuma bojājumiem. Ja Pircējs šādu darbību nav veicis, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par jebkāda veida iespējamiem bojājumiem, kas radušies preču piegādes procesā.

9.7. Sīkāku informāciju, lūdzu, skatieties tiešsaistes veikala sadāļā „Piegādes noteikumi“

10. Preču kvalitātes garantija un tās termiņi

10.1 Katras preces apraksts, kas tiek tirgota „Jokado.lt“ interneta veikalā, raksturojums ir minēts tās aprakstā.

10.2 Pārdevējs nav atbildīgs par faktu, ka prece var atšķirties no interneta veikalā redzamās (Krāsa, forma, proporcija vai citi parametri), ņemot vērā monitora īpašības un uzstādījumus, ko izmanto Pircējs.

11. Preču maiņa un atgriešana

11.1 Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumu Nr.207 “Noteikumi par distances līgumu”, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atdodot nopirkto preci atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā.

11.2. Lai atgrieztu preci (es) 11.1. Noteikumos noteiktajos gadījumos Pircējam ir jāaizpilda atpakaļnosūtīšanas dokuments brīvā formā un jāiesniedz kopā ar atpakaļ nosūtītajām precēm.

11.3. Atgriežot preces pārdevējam, jāievēro šādi nosacījumi:

11.3.1. Precei jābūt oriģinālā, nebojātā, tīrā iepakojumā

11.3.2. Precei jābūt nebojātai, tīrai, labā stāvoklī

11.3.3. Precei ir jābūt nelietotai, ar oriģinālajām etiķetēm, izņemot gadījumu, ja tas ir bijis ražošanas brāķis.

11.3.5. Atgriežot preci, ir jāatgriež arī pirkumu apstiprinošs dokuments un jāaizpilda 11.2. punktā minētais dokumens.

11.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atpakaļ preces, ja pircējs nav izpildījis visus iepriekš minētos ar preces atpakaļnosūtīšanu saistītos noteikumus

11.5. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma saskaņā ar Noteikumu 4.2. punktu. Gadījumā, ja pircējs piefiksē preses bojājumus, kas aprakstīti 9.7. Noteikumu punkt;ā, pārdevējs apņemas šīs preces apmainīt pret līdzvērtīgām. Ja pārdevējam nav vienādas preces, viņš atdod Pircējam samaksāto naudu par attiecīgo preci(ēm).

12. Atbildība

12.2 Pircējs ir vienpersoniski atbildīgs par reģistrācijā sniegto datu precizitāti. Ja Pircējs iesniedzis neprecīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par izrietošajām sekām.

12.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas tiešsaistes veikalā.

12.3. Pircējs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu pārsūtīšanu trešajām personām. Ja Jokado.lt sniegtos pakalpojumus izmanto kāda trešā persona un lieto tos, lai iepirktos Jokado.lt interneta vietnē, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

12.4. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējums rodas tādēļ, ka Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem, lai arī šāda iespēja viņam ir bijusi.

12.5. Ja pārdevēja tiešsaistes veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, organizāciju, iestāžu vai indivīdu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tajā ievietoto informāciju vai darbībām. Pārdevējs neuzrauga, nekontrolē un neatspoguļo šos uzņēmumus vai privātpersonas.

12.6. Zaudējumu gadījumā, vainīgā puse kompensē radušos izdevumus.

13. Pārdevēja mārketinga pasākumi

13.1. Pēc saviem ieskatiem, pārdevējs ir tiesīgs Jokado.lt  interneta veikalā veidot akcijas

13.2. Pārdevējs vienpusēji un bez brīdinājuma var mainīt akcijas noteikumus vai tos atcelt.

14. informācijas apmaiņa

14.1. Pārdevējs informē klientu izmantojot epasta aderesi, kas norādīta Pircēja reģistrācijā.

14.2. Pircējs ar Pārdevēju var sazināties izmantojot sadaļā „Kontakti“ norādīto informāciju.